Pravidla létání na Ranské hoře

Na kopci Raná smí létat každý, kdo splňuje požadavky, dané právními předpisy České republiky.
Základní informace o létání s pezpilotními modely zde: Modelářský provoz

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)včetně vyhlášky 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „vyhláška“)
ZL 1 (Výklad pravidel létání pro provoz padákových a závěsných kluzáků)
Porušení ustanovení Zákona nebo vyhlášky či pravidel létání je přestupkem dle Zákona 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Místní úprava provozu je konkrétně řešena v Provozním řádu areálu Raná, který je schválen hlavním inspektorem paraglidingu LAA ČR.

Zákon, vyhláška a související předpisy jsou k nahlédnutí u správce areálu Raná, v objektu „Skleník“.

Správce areálu Raná je pověřen hlavním inspektorem paraglidingu LAA ČR a je oprávněn kontrolovat dodržování provozního řádu

PROVOZNÍ ŘÁD RANÁ

I.                  VŠEOBECNĚ
Ranská hora se nachází v I. zóně CHKO České středohoří, v katastrálním území obce Raná u Loun. Veškerý pohyb v této lokalitě se řídí tímto provozním řádem.

Na území celého areálu Raná je nutné respektovat zákaz vjezdu všech vozidel. Příjezd vozidel je možný pouze po vyznačených cestách a vozidla mohou být odstavena jedině na vyhrazených parkovištích (viz.plán areálu).
Návštěvníci lokality jsou povinni se při výstupu a pohybu na kopci zdržovat především na turistických cestách a na startovacích, cvičných a přistávacích plochách. Výstup po spádnici jihovýchodního svahu je zakázán.
Osoby pohybující se v doprovodu psů mají povinnost uklidit po nich všechny výkaly na cestách, cvičných loukách, přistávacích a startovacích plochách.
Vztažný bod plochy:                                            50°23´44´´N, 013°45´16´´E

Nadmořská výška nejvyššího bodu:                 457 m

II.               Startovací plochy
Na letovém terénu Ranská hora se nachází tři startovací plochy pokryté zpevňujícími rohožemi.
Rozmístění vzletových ploch je vyznačeno na plánu areálu.
Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.
III.            Přistávací plochy

Na letovém terénu Ranská hora jsou publikovány dvě přistávací plochy:
Rozmístění přistávacích ploch je vyznačeno na plánu areálu.
Jakékoliv dlouhodobé blokování přistávacích ploch je možné jen na základě zvláštního povolení. Balení a rozbalování PK a ZK je nutné provádět s ohledem na ostatní provoz.
Piloti jsou povinni přistávat na oficiálních přistávacích plochách. Na cvičných plochách mohou přistávat pouze v případě, kdy na nich není provoz.

IV.            Cvičné plochy

V lokalitě se nachází dvě cvičné plochy pro výcvik začátečníků a nácvik startů:
Rozmístění cvičných ploch je vyznačeno v plánu areálu.
Jakékoliv dlouhodobé blokování cvičných ploch je možné jen na základě zvláštního povolení.

V.               Létání

Létat v lokalitě Ranská hora je povoleno pouze pilotům PK a ZK, kteří mají platný pilotní průkaz, průkaz letové způsobilosti PK nebo ZK a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Letový terén Raná má nejdelší leteckou historii v ČR. Nejpříhodnější podmínky pro létání jsou při SE (jihovýchodním) a NW (severozápadním) proudění. Startovací plochy jsou dostupné pouze pěší chůzí. Terén je nenáročný, vhodný i k základnímu výcviku pilotů PK a ZK, k rekreačnímu i termickému výkonnostnímu létání. Část terénu je klasifikována jako Národní přírodní rezervace.Terén není určen pouze závěsnému létání,ale i modelářům,které je třeba respektovat.

Vyhýbáme se vpravo!!!

Blízko u terénu platí, že kdo má kopec  po pravici má přednost v letu !!! Znamená to, že když letí dva piloti proti sobě, ten kdo má kopec po levé ruce uhýbá vpravo proti  sobě letícímu pilotovi!!!

Výcvik:
Výcvik pilotů PK a ZK jsou oprávněni provádět pouze držitelé platné licence instruktora PL nebo ZL vydané LAA ČR, při dodržování výcvikové směrnice PL 3 nebo ZL 3 a  provozního řádu terénu.

VI.            Provoz leteckých modelů

S veškerými leteckými modely je možno létat pouze za předpokladu, že nehrozí nebezpečí kolize s PK, nebo ZK. Letecké modely nesmí ohrozit nebo omezit Paraglidisty  ani Rogalisty a Větroně.

VII.         Důležité Kontakty

Integrovaný záchranný systém:                               112
Hlavní inspektor provozu LAA ČR:                          777 813 050
Správce areálu Raná:                                               603 421 829

Každou leteckou nehodu nebo incident je účastník nebo svědek povinen ohlásit hlavnímu inspektorovi provozu LAA ČR nebo správci areálu Raná.